• Alle produkter

Miljø og kvalitet

Wulff Supplies har ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015-sertifikat.

Verdier og forretningsprinsipper

Wulff Supplies vil garantere at de produktene vi tilbyr kundene og partnerne våre, er produsert i henhold til etisk akseptable prinsipper.

De etiske retningslinjene angir vår minimumsstandard. Målet er å stadig forbedre arbeidsmiljø og -vilkår ut fra et etisk og sosialt perspektiv. De etiske retningslinjene gjelder for hele bedriften og leverandører og underleverandører som produserer og håndterer produkter for Wulff Supplies. Retningslinjene definerer medarbeidernes grunnleggende rettigheter og er basert på ILO-konvensjonen.


Etikk og moral

Wulff Supplies oppfatning av god forretningspraksis, ærlighet, integritet og ansvar må opprettholdes, og eventuell innblandning i bestikkelser, utpressing og korrupsjon tolereres ikke i noen som helst form av Wulff Supplies.

Wulff Supplies skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og avstår også fra å inngå konkurransebegrensende avtaler.


Partnersamarbeid

Kunder

Det skal være enkelt å være kunde av Wulff Supplies. Vi skal gjøre vårt ytterste for at kundene skal oppleve Wulff Supplies som en bedrift de kan stole på. Kundeforholdene skal baseres på forretningsnytte.

Vi driver et systematisk kvalitetsarbeid og følger et internasjonalt anerkjent kvalitetsstyringssystem, ISO 9001. Vi skal ta initiativ til dialog med kundene våre der vi følger opp hvor godt vi lykkes med å tilfredsstille kundenes behov. Kundesynspunkter skal behandles som en kilde til forbedringer.

Alt salg og all markedsføring av varer eller tjenester skal oppfylle alle avtalte og rettslige normer i de respektive landene. Vår markedskommunikasjon skal være kundeorientert, bedriftsstøttende og skape et positivt bilde av konsernet.

Leverandører

Innenfor de områdene der Wulff Supplies har innflytelse, skal konsernet jobbe for at leverandører og underleverandører følger relevante prinsipper i disse etiske retningslinjene.

Wulff Supplies skal opprettholde egnede prosesser for vurdering og valg av prioriterte leverandører og samarbeidspartnere.

Vi skal stadig utvikle de forretningsmessige relasjonene til leverandørene våre for å skape nytte for kundene og tilgjengelighet for alle brukere av tjenestene våre.


Produkter

Wulff Supplies velger produkter som både tar miljøhensyn og har riktig kvalitetsnivå. Ved å strukturere opp valget av produkter og samordne volumer sammen med nøkkelkunder skaper vi miljøprodukter som ikke trenger å være dyrere enn andre produkter.


Foreningsfrihet

Der lokale eller gjeldende lover tillater det, skal alle ansatte ha rett til å danne, være med i eller ikke ære med i fagforeninger og ha rett til kollektive forhandlinger når de er ansatte av Wulff Supplies.


Tvangsarbeid

Ingen form for tvangsarbeid eller annet påtvunget arbeid tolereres av Wulff Supplies, og alle ansatte har rett til å forlate sin stilling i henhold til avtale eller lokale lover.


Menneskerettigheter og barnearbeid

Wulff Supplies støtter og respekterer internasjonale lover om menneskerettigheter og sikrer dermed at selskapet ikke er delaktig i brudd på menneskerettighetene.

Wulff Supplies skal ikke være delaktig i noen form for barnearbeid eller andre former for utnyttelse av barn. Ingen personer skal ansettes før obligatorisk skolegang er avsluttet, eller før de fyller 15 år, og ingen under 18 år skal arbeide med risikofylt arbeid innen Wulff Supplies.


Arbeidsmiljø og sikkerhet

Wulff Supplies skal tilby et arbeidsmiljø for alle ansatte som er sunt, trygt og i henhold til internasjonale normer og lokale lover.

Hver medarbeider har ansvaret for å utføre sitt arbeid på en sikker måte og aktivt bidra til at vårt felles arbeidsmiljø er trygt. Helsearbeidet skal bestå av følgende deler:

  • fremme medarbeidernes helse
  • forebygge helsefare og ulykker
  • rehabilitere medarbeidere under og etter sykefravær

Ingen medarbeidere skal utføre arbeid eller oppholde seg på arbeidsplassen under påvirkning av alkohol eller rusmidler. Medarbeidere med alkohol- eller rusmiddelrelaterte problemer har et eget ansvar for å oppsøke hjelp, privat eller via bedriftshelsetjenesten.


Diskriminering

Mangfold blant Wulff Supplies ansatte er positivt, og ingen, uansett kjønn, hudfarge, seksuell legning, nasjonalitet, foreldrenes status, sivilstand, graviditet, religion, politisk oppfattning, etnisk bakgrunn, sosial opprinnelse, sosial stilling, alder, faglig tilhørighet eller funksjonshemning, skal særbehandles.

Trakassering i form av fysisk eller psykisk mishandling tolereres ikke innen Wulff Supplies, heller ikke trusler i noen som helst form.


Miljø - bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er et nøkkelbegrep for Wulff Supplies, og sløsing av ressurser skal unngås der det er mulig. Wulff Supplies støtter innovativ utvikling av produkter og tjenester som tilbyr miljømessige fordeler samt fremmer et større miljøansvar.

Wulff Supplies arbeider mot en ressursvennlig materialbruk, noe som innebærer bedre utnyttelse av material og energi. Wulff Supplies har også en forebyggende holdning til miljøutfordringene og arbeider aktivt for at dagens materiale gradvis skiftes ut med mer miljøvennlige alternativer, og for at farlige stoffer unngås når egnede og mer miljøvennlige alternativer finnes.

Miljøarbeidet er strukturert og følger et internasjonalt anerkjent miljøstyringssystem, ISO 14001.

Dette innebærer at det stilles krav både til oss selv og leverandørene/underleverandørene våre.


Samfunnsengasjement

Hvert enkelt selskap innen Wulff Supplies-konsernet skal jobbe for å etablere gode relasjoner i de lokalsamfunnene der de er aktive. Forretningsbeslutninger som kan antas å ha påvirkning på samfunnet, skal, hvis mulig, alltid komme etter, alternativt snarest følges av, diskusjoner med samfunnsrepresentanter for å identifisere eventuelle behov for felles tiltak.

Wulff Supplies-konsernet skal være politisk uavhengig og ikke bidra finansielt direkte til politiske partier eller kandidater.

Våre sponsorsamarbeid skal være til nytte både for den sponsede organisasjonen og for Wulff Supplies. Sponsorbidrag skal ikke utloves, tilbys eller gis til tilstelninger som arrangeres av personer eller organisasjoner med mål som er uforenlige med Wulff Supplies' etiske retningslinjer eller som kan skade Wulff Supplies' omdømme.